PRODUCTS

신원화학은 제품의 모든과정에 걸쳐 환경과 인간을 우선적으로 배려하는 환경 친화적 기업입니다.

포장재

1. 고등어1Kg

외측 : 450 x 185 x 100
내측 : 400 x 135 x 75
몸통 + 뚜껑 : 30 [1단 (EA)]

2. 고등어2Kg

외측 : 455 x 255 x 132
내측 : 415 x 220 x 92
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]

3. 고등어4Kg

외측 : 440 x 285 x 133
내측 : 392 x 242 x 100
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]

4. 고등어4Kg-2

외측 : 450 x 340 x 137
내측 : 415 x 305 x 95
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]

5. 고등어6Kg

외측 : 513 x 343 x 185
내측 : 455 x 285 x 134
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

6. 고등어8Kg

외측 : 505 x 350 x 203
내측 : 455 x 298 x 160
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

7. 고등어10Kg(완)

외측 : 562 x 380 x 205
내측 : 505 x 323 x 160
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

7. 고등어10Kg(분)

외측 : 562 x 380 x 205
내측 : 505 x 323 x 160
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]
뚜껑 : 60 [1단 (EA)]

7. 고등어10Kg-2

외측 : 562 x 380 x 225
내측 : 505 x 320 x 185
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

8. 고등어10Kg-2(분)

외측 : 562 x 380 x 225
내측 : 505 x 320 x 185
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]
뚜껑 : 60 [1단 (EA)]

고등어

품명 외측 내측 사진
고등어박스1K 450 x 185 x 100 400 x 135 x 75 상품보기
고등어박스2K 455 x 255 x 132 415 x 220 x 92 상품보기
고등어박스4K 440 x 285 x 133 392 x 242 x 100 상품보기
고등어박스4K-2 450 x 340 x 137 415 x 305 x 95 상품보기
고등어박스6K 513 x 343 x 185 455 x 285 x 134 상품보기
고등어박스8K 505 x 350 x 203 455 x 298 x 160 상품보기
고등어박스10K(완) 562 x 380 x 205 505 x 323 x 160 상품보기
고등어박스10K(분) 562 x 380 x 205 505 x 323 x 160 상품보기
고등어박스10K-2 562 x 380 x 225 505 x 320 x 185 상품보기
고등어박스10K-2(분) 562 x 380 x 225 505 x 320 x 185 상품보기
1. 다용도-1(완)

외측 : 380 x 310 x 293
내측 : 330 x 260 x 235
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

2. 다용도-1(분)

외측 : 380 x 310 x 293
내측 : 330 x 260 x 235
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 36 [1단 (EA)]

3. 다용도-2(완)

외측 : 380 x 310 x 255
내측 : 330 x 260 x 195
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

4. 다용도-2(분)

외측 : 380 x 310 x 255
내측 : 330 x 260 x 195
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 36 [1단 (EA)]

5. 다용도3K(완)

외측 : 389 x 289 x 200
내측 : 340 x 241 x 160
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

6. 다용도3K(분)

외측 : 389 x 289 x 200
내측 : 340 x 241 x 160
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 48 [1단 (EA)]

7. 다용도4k(완)

외측 : 414 x 295 x 345
내측 : 365 x 245 x 285
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

8. 다용도5K(완)

외측 : 398 x 344 x 200
내측 : 350 x 295 x 167
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

9. 다용도7K(완)

외측 : 355 x 262 x 240
내측 : 303 x 210 x 200
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

10. 다용도7K(분)

외측 : 355 x 262 x 240
내측 : 303 x 210 x 200
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 42 [1단 (EA)]

11. 다용도8K(분)

외측 : 370 x 280 x 235
내측 : 320 x 230 x 178
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 42 [1단 (EA)]

12. 다용도9K(분)

외측 : 353 x 283 x 250
내측 : 305 x 235 x 198
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

13. 다용도10K(분)

외측 : 453 x 370 x 270
내측 : 395 x 310 x 220
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 48 [1단 (EA)]

14. 다용도20K(완)

외측 : 530 x 400 x 313
내측 : 477 x 349 x 253
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

15. 다용도20K-1(완)

외측 : 430 x 410 x 360
내측 : 370 x 350 x 300
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

16. 다용도20K-2(완)

외측 : 452 x 368 x 303
내측 : 395 x 308 x 252
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

17. 다용도25K(완)

외측 : 615 x 435 x 330
내측 : 550 x 370 x 250
몸통 + 뚜껑 : 3 [1단 (EA)]

다용도

품명 외측 내측 사진
다용도-1(완) 380 x 310 x 293 330 x 260 x 235 상품보기
다용도-1(분) 380 x 310 x 293 330 x 260 x 235 상품보기
다용도-2(완) 380 x 310 x 255 330 x 260 x 195 상품보기
다용도-2(분) 380 x 310 x 255 330 x 260 x 195 상품보기
다용도3K(완) 389 x 289 x 200 340 x 241 x 160 상품보기
다용도3K(분) 389 x 289 x 200 340 x 241 x 160 상품보기
다용도4k(완) 414 x 295 x 345 365 x 245 x 285 상품보기
다용도5K(완) 398 x 344 x 200 350 x 295 x 167 상품보기
다용도7K(완) 355 x 262 x 240 303 x 210 x 200 상품보기
다용도7K(분) 355 x 262 x 240 303 x 210 x 200 상품보기
다용도8K(분) 370 x 280 x 235 320 x 230 x 178 상품보기
다용도9K(분) 353 x 283 x 250 305 x 235 x 198 상품보기
다용도10K(분) 453 x 370 x 270 395 x 310 x 220 상품보기
다용도20K(완) 530 x 400 x 313 477 x 349 x 253 상품보기
다용도20K-1(완) 430 x 410 x 360 370 x 350 x 300 상품보기
다용도20K-2(완) 452 x 368 x 303 395 x 308 x 252 상품보기
다용도25K(완) 615 x 435 x 330 550 x 370 x 250 상품보기
1. 굴박스(완)

외측 : 258 x 258 x 265
내측 : 217 x 217 x 233
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]

2. 굴박스(분)

외측 : 258 x 258 x 265
내측 : 217 x 217 x 233
몸통 + 뚜껑 : 20 [1단 (EA)]
뚜껑 : 80 [1단 (EA)]

3. 안흥찐빵(완)

외측 : 325 x 250 x 203
내측 : 275 x 200 x 158
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

4. 안흥찐빵(분)

외측 : 325 x 250 x 203
내측 : 275 x 200 x 158
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

5. CJ김치10K(완)

외측 : 375 x 283 x 278
내측 : 325 x 232 x 230
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

6. CJ김치10K(분)

외측 : 375 x 283 x 278
내측 : 325 x 232 x 230
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

7. 김치박스10K(분)

외측 : 375 x 280 x 305
내측 : 318 x 225 x 243
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]
뚜껑 : 20 [1단 (EA)]

8. 김치박스15K(분)

외측 : 408 x 315 x 300
내측 : 350 x 257 x 241
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]
뚜껑 : 20 [1단 (EA)]

김치

품명 외측 내측 사진
굴박스(완) 258 x 258 x 265 217 x 217 x 233 상품보기
굴박스(분) 258 x 258 x 265 217 x 217 x 233 상품보기
안흥찐빵(완) 325 x 250 x 203 275 x 200 x 158 상품보기
안흥찐빵(분) 325 x 250 x 203 275 x 200 x 158 상품보기
CJ김치10K(완) 375 x 283 x 278 325 x 232 x 230 상품보기
CJ김치10K(분) 375 x 283 x 278 325 x 232 x 230 상품보기
김치박스10K(분) 375 x 280 x 305 318 x 225 x 243 상품보기
김치박스15K(분) 408 x 315 x 300 350 x 257 x 241 상품보기
1. 느타리박스균상(완)

외측 : 450 x 320 x 140
내측 : 400 x 270 x 110
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

2. 느타리박스-대(완)

외측 : 405 x 305 x 140
내측 : 357 x 258 x 110
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

3. 느타리박스-소(완)

외측 : 385 x 305 x 140
내측 : 337 x 260 x 110
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

4. 느타리박스-소(분)

외측 : 385 x 305 x 140
내측 : 337 x 260 x 110
몸통 + 뚜껑 : 32 [1단 (EA)]
뚜껑 : 64 [1단 (EA)]

5. 느타리-4(완)

외측 : 360 x 293 x 140
내측 : 318 x 253 x 113
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

6. 느타리-4(분)

외측 : 360 x 293 x 140
내측 : 318 x 253 x 113
몸통 + 뚜껑 : 32 [1단 (EA)]
뚜껑 : 64 [1단 (EA)]

7. SW-1

외측 : 295 x 235 x 140
내측 : 260 x 200 x 115
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

8. SW-2

외측 : 340 x 252 x 120
내측 : 305 x 215 x 84
몸통 + 뚜껑 : 32 [1단 (EA)]

9. SW-3

외측 : 361 x 296 x 147
내측 : 319 x 254 x 114
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

10. SW-4(완)

외측 : 270 x 220 x 184
내측 : 231 x 183 x 145
몸통 + 뚜껑 : 20 [1단 (EA)]

11. SW-4(분)

외측 : 270 x 220 x 184
내측 : 231 x 183 x 145
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]
뚜껑 : 56 [1단 (EA)]

12. SW-5(완)

외측 : 372 X 312 X 186
내측 : 328 X 268 X 140
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

13. SW-5(분)

외측 : 372 X 312 X 186
내측 : 328 X 268 X 140
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 48 [1단 (EA)]

14. SW-10K(완)

외측 : 382 x 292 x 278
내측 : 330 x 240 x 230
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

15. SW-10K(분)

외측 : 382 x 292 x 278
내측 : 330 x 240 x 230
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 42 [1단 (EA)]

16. SW-10K-2(분)

외측 : 408 X 287 X 250
내측 : 362 X 239 X 210
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]
뚜껑 : 56 [1단 (EA)]

17. SW-20K

외측 : 563 x 371 x 320
내측 : 500 x 310 x 265
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

느타리&SW

품명 외측 내측 사진
느타리박스균상(완) 450 x 320 x 140 400 x 270 x 110 상품보기
느타리박스-대(완) 405 x 305 x 140 357 x 258 x 110 상품보기
느타리박스-소(완) 385 x 305 x 140 337 x 260 x 110 상품보기
느타리박스-소(분) 385 x 305 x 140 337 x 260 x 110 상품보기
느타리-4 (완) 360 x 293 x 140 318 x 253 x 113 상품보기
느타리-4(분) 360 x 293 x 140 318 x 253 x 113 상품보기
SW-1 295 x 235 x 140 260 x 200 x 115 상품보기
SW-2 340 x 252 x 120 305 x 215 x 84 상품보기
SW-3 361 x 296 x 147 319 x 254 x 114 상품보기
SW-4(완) 270 x 220 x 184 231 x 183 x 145 상품보기
SW-4(분) 270 x 220 x 184 231 x 183 x 145 상품보기
SW-5(완) 372 X 312 X 186 328 X 268 X 140 상품보기
SW-5(분) 372 X 312 X 186 328 X 268 X 140 상품보기
SW-10K(완) 382 x 292 x 278 330 x 240 x 230 상품보기
SW-10K(분) 382 x 292 x 278 330 x 240 x 230 상품보기
SW-10K-2(분) 408 X 287 X 250 362 X 239 X 210 상품보기
SW-20K 563 x 371 x 320 500 x 310 x 265 상품보기
1. 유통1호

외측 : 368 x 318 x 238
내측 : 320 x 270 x 190
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

2. 유통2호

외측 : 432 x 320 x 270
내측 : 385 x 275 x 218
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

3. 유통3호(완)

외측 : 423 x 328 x 300
내측 : 367 x 273 x 250
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

4. 유통3호(분)

외측 : 423 x 328 x 300
내측 : 367 x 273 x 250
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]
뚜껑 : 24 [1단 (EA)]

5. 유통10호(분)

외측 : 545 x 345 x 215
내측 : 495 x 295 x 174
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]
뚜껑 : 60 [1단 (EA)]

6. 유통10호(완)

외측 : 545 x 345 x 215
내측 : 495 x 295 x 174
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

7. 유통13호(완)

외측 : 423 x 340 x 342
내측 : 362 x 279 x 292
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

7. 유통13호(분)

외측 : 423 x 340 x 342
내측 : 362 x 279 x 292
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]
뚜껑 : 32 [1단 (EA)]

7. 유통15호

외측 : 660 X 462 X 195
내측 : 605 X 405 X 140
몸통 + 뚜껑 : 5 [1단 (EA)]

8. 유통20호

외측 : 660 X 462 X 245
내측 : 605 X 405 X 190
몸통 + 뚜껑 : 4 [1단 (EA)]

유통

품명 외측 내측 사진
유통1호 368 x 318 x 238 320 x 270 x 190 상품보기
유통2호 432 x 320 x 270 385 x 275 x 218 상품보기
유통3호(완) 423 x 328 x 300 367 x 273 x 250 상품보기
유통3호(분) 423 x 328 x 300 367 x 273 x 250 상품보기
유통10호(분) 545 x 345 x 215 495 x 295 x 174 상품보기
유통10호(완) 545 x 345 x 215 495 x 295 x 174 상품보기
유통13호(완) 423 x 340 x 342 362 x 279 x 292 상품보기
유통13호(분) 423 x 340 x 342 362 x 279 x 292 상품보기
유통15호 660 X 462 X 195 605 X 405 X 140 상품보기
유통20호 660 X 462 X 245 605 X 405 X 190 상품보기
1. MH10K(완)

외측 : 380 x 292 x 340
내측 : 328 x 240 x 292
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

2. MH10K(분)

외측 : 380 x 292 x 340
내측 : 328 x 240 x 292
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]
뚜껑 : 32 [1단 (EA)]

3. 감자떡박스(무표시)

외측 : 275 x 210 x 145
내측 : 235 x 170 x 115
몸통 + 뚜껑 : 28 [1단 (EA)]

4. 모란2K(분)

외측 : 430 x 302 x 155
내측 : 390 x 260 x 112
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]
뚜껑 : 64 [1단 (EA)]

5. 대박스15K(완)

외측 : 555 x 375 x 260
내측 : 495 x 315 x 210
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

6. 3K-트5(정육3K)

외측 : 375 x 282 x 125
내측 : 328 x 238 x 98
몸통 + 뚜껑 : 16 [1단 (EA)]

7. 2.5호

외측 : 340 x 310 x 245
내측 : 290 x 261 x 196
몸통 + 뚜껑 : 8 [1단 (EA)]

8. 괴산(찰옥수수)(신)

외측 : 495 x 285 x 181
내측 : 446 x 237 x 144
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

9. 괴산(찰옥수수)(구)

외측 : 485 x 285 x 185
내측 : 438 x 240 x 138
몸통 + 뚜껑 : 10 [1단 (EA)]

10. 송이박스1K

외측 : 305 x 237 x 170
내측 : 265 x 195 x 78
몸통 + 뚜껑 : 24 [1단 (EA)]

1. 산삼박스

외측 : 480 x 340 x 80
내측 : 440 x 300 x 48
몸통 + 뚜껑 : 24 [1단 (EA)]

2. 정육2K

외측 : 300 x 245 x 133
내측 : 262 x 204 x 69
몸통 + 뚜껑 : 20 [1단 (EA)]

3. 트5-3K

외측 : 375 x 285 x 140
내측 : 337 x 251 x 78
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

4. 정육3구(C3)

외측 : 447 x 240 x 152
내측 : (3구) 183 x 120 x 110
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

5. 정육4구(C4)

외측 : 433 x 303 x 145
내측 : (4구) 183 x 120 x 100
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

6. 정육5구(C5)

외측 : 430 x 360 x 153
내측 : (5구)
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

7. 등2호(D2)

외측 : 420 x 295 x 149
내측 : 377 x 251 x 82
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

8. 등3호(D3)

외측 : 465 x 340 x 140
내측 : 420 x 298 x 100
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

9. 등4호(D4)

외측 : 520 x 410 x 180
내측 : 445 x 335 x 120
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

10. 등5호(D5)

외측 : 560 x 445 x 187
내측 : 514 x 398 x 110
몸통 + 뚜껑 : 6 [1단 (EA)]

8. 종합1호

외측 : 445 x 345 x 140
내측 : 400 x 300 x 100
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

9. 종합2호

외측 : 441 x 347 x 171
내측 : 405 x 310 x 128
몸통 + 뚜껑 : 12 [1단 (EA)]

10. 종합3호

외측 : 420 X 326 X 140
내측 : 372 X 275 X 107
몸통 + 뚜껑 : 14 [1단 (EA)]

기타

품명 외측 내측 사진
MH10K(완) 380 x 292 x 340 328 x 240 x 292 상품보기
MH10K(분) 380 x 292 x 340 328 x 240 x 292 상품보기
감자떡박스(무표시) 275 x 210 x 145 235 x 170 x 115 상품보기
모란2K(분) 430 x 302 x 155 390 x 260 x 112 상품보기
대박스15K(완) 555 x 375 x 260 495 x 315 x 210 상품보기
3K-트5(정육3K) 375 x 282 x 125 328 x 238 x 98 상품보기
2.5호 340 x 310 x 245 290 x 261 x 196 상품보기
괴산(찰옥수수)(신) 495 x 285 x 181 446 x 237 x 144 상품보기
괴산(찰옥수수)(구) 485 x 285 x 185 438 x 240 x 138 상품보기
송이박스1K 305 x 237 x 170 265 x 195 x 78 상품보기
산삼박스 480 x 340 x 80 440 x 300 x 48 상품보기
정육2K 300 x 245 x 133 262 x 204 x 69 상품보기
트5-3K 375 x 285 x 140 337 x 251 x 78 상품보기
정육3구(C3) 447 x 240 x 152 (3구) 183 x 120 x 110 상품보기
정육4구(C4) 433 x 303 x 145 (4구) 183 x 120 x 100 상품보기
정육5구(C5) 430 x 360 x 153 (5구) 상품보기
등2호(D2) 420 x 295 x 149 377 x 251 x 82 상품보기
등3호(D3) 465 x 340 x 140 420 x 298 x 100 상품보기
등4호(D4) 520 x 410 x 180 445 x 335 x 120 상품보기
등5호(D5) 560 x 445 x 187 514 x 398 x 110 상품보기
종합1호 445 x 345 x 140 400 x 300 x 100 상품보기
종합2호 441 x 347 x 171 405 x 310 x 128 상품보기
종합3호 420 X 326 X 140 372 X 275 X 107 상품보기
TOP